Länstyrelsens yttrande

Snack om muddringsprojeket. Invallning, muddring och annat
Användarvisningsbild
Frazze
Global moderator
Global moderator
Inlägg: 655
Blev medlem: mån 04 jan 2010, 17:36

Länstyrelsens yttrande

Inläggav Frazze » tor 09 jun 2011, 23:56

över ansökan om tillstånd för kompletterande muddringsarbeten samt hantering av muddermassor vid Karlsborg, Kalix kommun (M 3389-10) kom in till Kalix Kommun den 8/6 2011. http://ediariet.kalix.se/famdok.asp?DSN=0&P=11569

Läser man bara första meningarna kan den kanske tolkas som positiv

"Länsstyrelsen tillstyrker kommunens ansökan under förutsättning att villkor föreskrivs i enlighet med vad Länsstyrelsen yrkar nedan. Länsstyrelsen anser att Kalix kommuns tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning (MKB) generellt sett uppfyller de krav som ställs på sådana dokument och att de kan utgöra underlag för ett beslut när nedan nämnda brister rättats till".

Bristerna som Länstyrelsen pekar på är allt ifrån misstag att inte bifoga bilagor man hänvisar till i ansökan till en del mer omfattande kompletteringar och utredningar. Efter en första läsning känns detta mer som en rejäl knäpp på näsan än en klapp på axeln. Om miljödomstolen går på Länstyrelsens linje går det väl knappast att forstsätta invallningsjobbet i Furuholmsviken i alla fall. Det verkar som om Länstyrelsen vill att hela miljötillståndet ska prövas igen. Allt detta kanske bara är pennfäktning och paragrafrytteri men om allt detta ska uppfyllas innan ett tillstånd beviljas känns det många konsulttimmar bort. Misstaget att inte ansöka om rätt farledsbredd/djup vid första ansökan kan bli dyrbart. Hade man gjort rätt från början hade nog muddringsveken redan varit på plats. Vi får hoppas att Miljödomstolen ser lite mer sansat på ansökan och att inte Peo Erikssons stab sänker projektet. Peo sa ju "Jag skulle vilja se den i ögonen som lägger krokben för satsningen. Hamnen är nödvändig för hela Östra Norrbottens näringsliv"

I detta ärende har miljödirektör Martin Lindgren varit beslutande och miljöhandläggare Sara Frödin Nyman varit föredragande. I ärendets handläggning har även vattenhandläggare Henrik Larsson och antikvarie Gunilla Edbom deltagit. Peo ser dem säkert varje dag på jobbet.

Några klipp från yttrandet

"Dubbla tätskärmar, bestående av flytlänsar och geotextilier, ska placeras strax utanför utfyllnadsområdena vid Sågverks- respektive Fumholmsviken. Detta för att undvika att suspenderat material sprids ut i Bottenviken. Nämnda skyddsanordningar  ska tas bort först sedan allt suspenderat material från verksamheten sedimenterat eller avlägsnats ur vattenområdet samt all hantering av muddermassor och överskottsvatten från utfyllnadsområdena upphört." 

Kulturmiljö
Länsstyrelsen vill påpeka att det krävs en arkeologisk utredning enligt 2 kap. 11 § Kulturminneslagen (KML) i området för muddring, för de nu utökade områdena såväl som för de ursprungliga områdena. Länsstyrelsen har påpekat detta vid ett flertal tillfällen vid samråden mellan 2005 och framtill 2010, även i den tidigare tillståndsansökan. Det förekommer fornlämningar inom det berörda området och av den anledningen ska en särskild arkeologisk utiedning utföras enligt 2 kap. 11 § KML innan tillstånd ges för muddring.


Kommunen anger i MKB:n att det har skett en "sjömätning" i det ursprungliga ansökningsområdet och att den visar att inga vrak kommer att påverkas av den planerade muddringen. Länsstyrelsen vill påpeka att det endast är Länsstyrelsen som kan avgöra om lämningar påverkas eller ej av en planerad verksamhet.

Länsstyrelsen efterlyser en geoteknisk redogörelse som visar stödvallarnas stabilitet, både på land och i vattnet. I den tidigare tillståndsansökan (M 279-07) fanns detta inkluderat, men eftersom stora förändringar skett i projektet samt att nya områden tillkommit måste kommunen göra nya utredningar som innefattar skred- och erosionsrisker. I den tidigare geotekniska utredningen skriver man tydligt att utfyllnadsarbetet inom vattenområdena är högriskprojekt. Då borde geotekniska utredningar för båda utfyllnadsområdena vara ett krav för att kunna bedöma risker och miljökonsekvenser av projektet. Det är också viktigt att göra en geoteknisk analys ur ett längre perspektiv med tanke på vilka påfrestningar stödvallarna kommer att utsättas för genom vattnets och isens inverkan. Man bör även föra ett resonemang kring vad som händer med utfyllnadsområdena i ett längre perspektiv med anseende på landhöjning och havsnivåförändringar.


Länsstyrelsen saknar även en hydrogeologisk analys av utfyllnadsområdena med omgivande stödvallar. Då vattenmättade förhållanden råder inom utfyllnadsområdena kommer en grundvattenyta att ställa in sig i de genomsläppliga jord- och stödvallarna och ett grund vattenflöde vara riktat ut från utfyllnadsområdena. En beskrivning och analys kring släntstabilitet, portryck och grundvattenflödet borde ingå i ansökan/MKB:n för att kunna föra resonera kring föroreningsspridning och vallamas stabilitet. Det saknas specifika ritningar för stödvallen vid Sågverks- respektive Furuholmsviken eftersom de har olika utformning och man successivt har ökat krönhöjden vid Furuholmsviken.

Kommunen har i sin ansökan/MKB inte visat hur  massorna ska rymmas i de båda vikarna. Man har successivt utökat ytan för mellanlagring samt ökat höjden på stödvallen vid utfyllnads området i Furuholmsviken men utan tydliga motiveringar eller beräkningar som visar ett resonemang kring mängden massor/vatten i relation till utrymmet utfyllnadsområdena. Kommunen måste tydligare beskriva hur man resonerar kring ungefärliga uppehålls-/sedimentationstider för suspenderade partiklar i utfyllnadsområdena och uppskatta risken för att grumligt och i värsta fall förorenat överskottsvatten okontrollerat bräddas via utskovet. Eftersom utfyllnadsområdena verkar något underdimensionerade är det extra angeläget att kommunen redogör för hur inpumpning av muddermassor och avledande av överskottsvatten ska ske i alla steg. Länsstyrelsen efterlyser ett riskscenario där kommunen presenterar en handlingsplan för hur man avser agera om sedimentationen inte sker i den takt man beräknat, eftersom man troligen i största möjliga mån vill undvika att avbryta muddringen. Ur geoteknisk synvinkel bör successiv dränering av överskottsvatten ske, vilket förutsätter att metoder för avvattninig/klarning av grumligt vatten fungerar tillfredställande och i lagom takt.

I ansökan/MKB:n är textinformationen gällande den planerade mellanlagringsytan knapphändig. Det finns inga förklaringar till ritningen som förtydligar hur vatten ska ledas in/avledas från mellanlagringsytan. Det står nämnt att vatten ska avledas via ett dike norr om vallen som omgärdar mellanlagringsytan men ritningen är svår att tyda och skulle behöva en förklarande text för att kunna tydas. Det finns heller ingen information i ansökan om vad kommunen avser göra med de massor som ska schaktas bort från mellanlagringsytan för att öka volymen eller vilka egenskaper dessa massor har.

Kommunen måste också tydligare beskriva hur man avser överföra de avvattnade massorna till bassängen i Furuholmsviken. Det ska även finnas en tidsplan för
mellanlagringen och en redogörelse för hur området ska efterbehandlas.

Användarvisningsbild
Frazze
Global moderator
Global moderator
Inlägg: 655
Blev medlem: mån 04 jan 2010, 17:36

Verkställighetsförordnade

Inläggav Frazze » fre 10 jun 2011, 15:59

Miljödomstolen har enligt Miljöbalken Kapitel 22 §28 rätt att utfärda ett Verkställighetsförordnande, ett preliminärt godkännade att köra projeket på egen risk. Ett verkställighetsförordnande innebär att beslutet kan gälla med omedelbar verkan och kan utnyttjas även om det överklagas. Åtgärder som genomförs innan beslutet har trätt i laga kraft görs på verksamhetsutövarens egen risk. Ett verkställighetsförordnande skulle säkert göra det möjligt att driva projektet snabbare. Tyvärr verkar inte Länsstyrelsen lita på Kalix Kommun utan säger i sitt yttrande till Miljödomstolen 

Länstyrelsen yrkar på att Miljödomstolen INTE ska medge verkställighetsförordnande

Lagen 28 §
När det finns skäl till det, får mark- och miljödomstolen förordna att tillståndet till en verksamhet får tas i anspråk även om domen inte har vunnit laga kraft. Som villkor skall föreskrivas att sökanden hos länsstyrelsen ställer säkerhet för den ersättning som för en vattenverksamhet kan komma att utgå, om domstolens dom ändras. I fråga om slaget av säkerhet gäller 2 kap. 25 § utsökningsbalken. Om sökanden, sedan tillstånd till en verksamhet enligt balken har meddelats, åläggs skyldighet att förebygga eller minska skador eller att betala ersättning, får mark- och miljödomstolen förordna att domen skall gå i verkställighet som om den hade fått laga kraft.
Överklagas en dom med ett förordnande enligt första eller andra stycket, får Mark- och miljööverdomstolen undanröja förordnandet, innan talan mot domen i övrigt prövas. Lag (2010:923).

bruksare
Medlem
Medlem
Inlägg: 14
Blev medlem: sön 24 apr 2011, 14:15

SV: Länstyrelsens yttrande

Inläggav bruksare » mån 13 jun 2011, 14:08

finnarna söker tillstånd om muddring i röyttä. dom är nog klar med muddringen innan den är påbörjad i karlsborg.

Barbossa
Medlem
Medlem
Inlägg: 9
Blev medlem: ons 18 maj 2011, 15:39

SV: Länstyrelsens yttrande

Inläggav Barbossa » mån 13 jun 2011, 18:09

Varför går det så fort för finnarna när dom ska bygga något som har med infrastrukturen att göra . 

Användarvisningsbild
Frazze
Global moderator
Global moderator
Inlägg: 655
Blev medlem: mån 04 jan 2010, 17:36

SV: Länstyrelsens yttrande

Inläggav Frazze » mån 13 jun 2011, 19:10

Ja, säg det. Det kanske är så att när de drar igång ett projekt är det väl förankrat hos samtliga parter så det är bara i princip att "stämpla" papper för att köra igång. Alla myndigheter har samma mål och agenda.

När man tittar tillbaka lite kring ansökan om den utökade muddringen i Karlsborg kan man läsa att Länsstyrelsen vid Samrådsyttrandet 2010-12-02 i stort sett hade samma åsikt då som vid det senaste yttrandet.
http://karlsborgshamn.se/Docs/komplette ... -12-02.pdf

Jag vet inte om SWECO som tydligen skötte ansökningsjobbet inte läst/förstått Länsstyrelsens åsikt eller om uppdragsgivaren Kalix Kommun inte tog tillräckligt allvarligt på Länsstyrelsen bedömning. Det man kan läsa i ansökan är följande. Klipp ur ansökan
http://karlsborgshamn.se/Docs/kompletterande/Klipp%20ur%20ans%f6kan.pdf

"Kalix kommun har noterat länsstyrelsens synpunkter. I tillståndsansökan med MKB, Teknisk beskrivning och övriga handlingar kommer den planerade verksamheten att utförligare beskrivas. Kontakt kommer att tas med länsstyrelsens kulturmiljöenhet för samråd gällande förekomst av kulturlämningar i området."

Tydligen gjorde man inte detta. Naturligtvis är det svårt att veta exakt vad som hänt när man inte har tillgång till alla dokument men när man läser detta kan man nog ha en viss förståelse för att Länsstyrelsen surnar till och skärper kraven. Fattar inte Kalix Kommun vad vi säger, typ.

Användarvisningsbild
Frazze
Global moderator
Global moderator
Inlägg: 655
Blev medlem: mån 04 jan 2010, 17:36

SV: Länstyrelsens yttrande

Inläggav Frazze » mån 15 aug 2011, 17:06


Användarvisningsbild
Frazze
Global moderator
Global moderator
Inlägg: 655
Blev medlem: mån 04 jan 2010, 17:36

Re: Länstyrelsens yttrande

Inläggav Frazze » ons 12 okt 2011, 10:29

Mer brevväxling mellan Länsstyrelsen och Kalix Kommun. Länsstyrelsens svar på kommunens tidgare svar. Lite mer jobb för SWECO bl.a

Länsstyrelsen kräver därför ett förtydligande gällande beräkningar av sedimentationshastigheter och framtagna sedinientationstider för aktuella
muddermassor.


Hela yttrandet finns att läsa här
http://ediariet.kalix.se/famdok.asp?DSN=0&P=12475

Kommunen ska besvara yttrandet senast den 21/10

http://ediariet.kalix.se/famdok.asp?DSN=0&P=12477

Användarvisningsbild
Frazze
Global moderator
Global moderator
Inlägg: 655
Blev medlem: mån 04 jan 2010, 17:36

Re: Länstyrelsens yttrande

Inläggav Frazze » tor 27 okt 2011, 07:19

Kommunen svarar på Länsstyrelsens senaste yttrande. Som väntat motsätter sig kommunen kravet på att muddring endast får ske mellan 6.00 och 22.00.

1. Skopmuddring får ske endast under tiden oktober-april och endast rnellan 06.00 och 22.00.
Kommentar: Kalix kommun har sedan 2007 ett tillstånd för muddring i farleden in till Karlsborg. I dom med målnummer M 277-08 föreskrivs att grumlande arbeten
endast får ske under månaderna oktober till och med april, vidare meddelas att bullrande arbeten med invallningsbankar endast får ske mellan 06.00 och 22.00.
Den aktuella ansökan avser tillstånd för utökade muddringsområden och tillkommande arbeten för muddringsprojektet. Ur miljösynpunkt är det av största
vikt att kunna utföra arbetena utan tidsfördröjning.

För att minimera påverkan från grumlande arbeten planeras att muddringsprojektet utförs koncentrerat och under så kort tid som möjligt. Om skopmuddring inte
kan ske dygnet runt innebär det att arbetet kommer genomföras under en längre period, eventuellt under flera olikaperioder om isförhållandena blir besvärliga.

Kalix kommun bedömer att muddringen, även om den sker nattetid, inte kommer att medföra något störande buller då arbetet sker på ett relativt långt avstånd från
bebyggelsen i Karlsborg. Med hänsyn till ovanstående anser Kalix kommun att muddring ska kunna tillåtas dygnet runt. Kalix kommun har däremot inget att invända
mot att skopmuddring endast får ske under tiden oktober till och med april i enlighet med tidigare lämnad dom.


Hela dokumentet finns att läsa i kommunens e-diarie http://ediariet.kalix.se/famdok.asp?DSN=0&P=12623

Börje Åström
Medlem
Medlem
Inlägg: 76
Blev medlem: tis 26 apr 2011, 06:26

Re: Länstyrelsens yttrande

Inläggav Börje Åström » tor 27 okt 2011, 08:58

Vad är det som händer? Är det bara här dessa regler gäller eller är ansökningarna luddiga och ev. provokativa? Jag har aldrig varit med om att ett muddringsprojekt inte pågår dygnet runt. Det är ju bara att titta på kostnaderna så förstår man varför.
Pass upp Billerud så ni inte får stänga mellan 2200-0600!

Användarvisningsbild
Frazze
Global moderator
Global moderator
Inlägg: 655
Blev medlem: mån 04 jan 2010, 17:36

Re: Länstyrelsens yttrande

Inläggav Frazze » lör 19 nov 2011, 16:02

Brevväxlingen fortsätter. Länsstyrelsen svarar och förtydligar sina krav. Vad dom egentligen förtydligar är inte lätt att förstå.
http://ediariet.kalix.se/famdok.asp?DSN=0&P=12941

Så här skrev de t.ex i aktbilaga 31

1. Skopmuddiing far ske endast under tiden oktober - april. Muddring far ske
endast mellan klockan 06.00 och 22.00.


Nu förtydligar de bl.a punkt 1

Länsstyrelsen har tagit del av Kalix kommuns yttrande daterat den 21 oktober 2011, aktbilaga 36 i mål 3389-10, och framför härmed några förtydliganden av Länsstyrelsens
föreslagna villkor 1, 3 och 5 som Länsstyrelsen framställt i yttrande från den 4 oktober 2011, aktbilaga 31. Avseende övriga föreslagna villkor vidhåller Länsstyrelsen det som
anförts i nyss nämnda yttrande från 4 oktober 2011. Länsstyrelsen yrkar om att Mark- och miljödomstolen skall fastställa följande
förtydligande villkor:

1. Skopmuddring får ske endast under tiden oktober - april.


Betyder det att man släppt kravet på 06.00 och 22.00 eller vad innebär förtydligandet?

Börje Åström
Medlem
Medlem
Inlägg: 76
Blev medlem: tis 26 apr 2011, 06:26

Re: Länstyrelsens yttrande

Inläggav Börje Åström » lör 19 nov 2011, 19:57

Inte ens en dator klarar av allt själv utan riktiga direktiv. Vad ska man då säga om det här?

Användarvisningsbild
Frazze
Global moderator
Global moderator
Inlägg: 655
Blev medlem: mån 04 jan 2010, 17:36

KUNGÖRELSE 2011-11-01

Inläggav Frazze » tis 22 nov 2011, 17:53

Jag antar att det är en öppen förhandling. Det kan nog bli ett intressant skådespel

Mark- och miljödomstolensmål, muddringar vid Karlsborg
I målet vid Umeå tingsrätt, mark- och miljödomstolen, angående ansökan av Kalix
kommun om tillstånd enligt miljöbalken till muddringsarbeten vid Karlsborg, Kalix
kommun, (målnummer M 3389-10) håller domstolen huvudförhandling tidagen den 29
november 2011 i sessionssalen, Kalix kommun med början kl. 09.00.
Handlingarna i målet finns tillgängliga på domstolens kansli och hos aktförvararen
Margareta Niemi, Kalix kommun, kanslienheten, Nygatan 4, 952 41 Kalix (tel. 0923-
650 08).
Dok.Id


Återgå till "Muddringsprojeket"

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: 2 och 0 gäster